“தில்லியின் எல்லைகளில் விவசாயிகளின் 6 மாத போராட்டம்” – இணையவழிக் கூட்டம்

*தொழிலாளர் ஒற்றுமை இயக்கம்* நடத்துகின்ற
“தில்லியின் எல்லைகளில் விவசாயிகளின் 6 மாத போராட்டம்” குறித்த கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு உங்களை அழைக்கிறோம்.
MAZDOOR EKTA COMMITTEE is inviting you to a Zoom meeting.
Topic: Six Months of Kisan’s Protest at the Delhi Borders
Date: May 25, 2021
Time: 6:00 PM
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 837 4501 3217
Passcode: 460509
US02WEB.ZOOM.US
Join our Cloud HD Video Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *